Hotararile Autoritatii Deliberative 2019

IANUARIE

Hotararea Nr.1 din 23 Ianuarie 2019

Hotararea Nr.2 din 23 Ianuarie 2019

Hotararea Nr.3 din 23 Ianuarie 2019

Hotararea Nr.4 din 23 Ianuarie 2019

Hotararea Nr.5 din 23 Ianuarie 2019

Hotararea Nr.6 din 23 Ianuarie 2019

FEBRUARIE

Hotararea Nr.7 din 25 Februarie 2019

Hotararea Nr.8 din 25 Februarie 2019

Hotararea Nr.9 din 25 Februarie 2019

MARTIE

Hotararea Nr.10 din 28 Martie 2019

Hotararea Nr.11 din 28 Martie 2019

Hotararea Nr.12 din 28 Martie 2019

Hotararea Nr.13 din 28 Martie 2019

APRILIE

Hotararea Nr.14 din 18 Aprilie 2019

Hotararea Nr.15 din 18 Aprilie 2019

Hotararea Nr.16 din 18 Aprilie 2019

Hotararea Nr.17 din 25 Aprilie 2019

MAI

Hotararea Nr.18 din 13 Mai 2019

Hotararea Nr.19 din 13 Mai 2019

Hotararea Nr.20 din 13 Mai 2019

IUNIE

HOTARAREA Nr.21 Din 24 iunie 2019 – Privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTĂRÂREA Nr.22 din 24 iunie 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei TREZNEA luna IUNIE 2019

HOTĂRÂREA Nr. 23 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “REALIZARE SANTURI BETONATE SI CONSTRUIRE PODETE DE ACCES LA PROPRIETATI IN LOCALITATILE TREZNEA SI BOZNA, COMUNA TREZNEA

IULIE

HOTĂRÂREA Nr.24 din 18 iulie 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, luna IULIE

SEPTEMBRIE

Hotararea Nr.25 din 20 Septembrie 2019 – Privind aprobarea Concesionării fără licitaţie publică a Dispensarului medical uman către medicul de familie dr. Csakvari Alexandru.

Hotararea Nr.26 din 20 Septembrie 2019 – Privind numirea persoanei responsabile cu ținerea la zi a Registrului datoriei publice locale și a Registrului de evidență a garanțiilor locale a UAT comuna TREZNEA.

Hotararea Nr.27 din 20 Septembrie 2019 – Privind stingerea creantelor fiscale în sumă de 1256 lei existente în sarcina defunctei VARGA MARIA din Treznea nr.98.

Hotararea Nr.28 din 20 Septembrie 2019 – privind rectificarea bugetului local al comunei Treznea pe anul 2019, luna septembrie.

Hotararea Nr.29 din 20 Septembrie 2019 – Privind alegerea presedintelui de sedinta

OCTOMBRIE

Hotararea Nr.30 din 08 Octombrie 2019 – Privind modificarea și completarea art. 1 din HCL Nr.25 /2019 privind aprobarea Concesionării fără licitaţie publică a Dispensacului medical uman către medicul de familie dr. Csakvari Alexandru.

Hotararea Nr.31 din 08 Octombrie 2019 – pentru modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Treznea şi pentru serviciile publice de interes local.

Hotararea Nr.32 din 08 Octombrie 2019 – privind rectificarea bugetului local al comunei Treznea pe anul 2019, luna OCTOMBRIE 2019

Hotararea Nr.33 din 08 Octombrie 2019 -Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a devizului general pentru investitia – Inființare parc și loc de joacă în localitatea Treznea, județul Sălaj – și aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor cu realizarea acestei investiții.

NOIEMBRIE

HOTARAREA Nr.34 Din 8 noiembrie 2019 Privind acordarea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a unei suprafete de 300 m.p. din domeniul privat al comunei Treznea, d-nei SILAGHI ALINA din Treznea , in vederea construirii unei locuinţe proprietate personală

HOTĂRÂREA Nr. 35 Din 26 noiembrie 2019 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.

HOTĂRÂREA Nr.36 Din 26 noiembrie 2019 privind stabilirea cotei privind stabilirea cotei lunare de carburanţ pentru autovehiculul DACIA LOGAN din dotarea Primăriei TREZNEA

HOTĂRÂREA Nr. 37 din 26 noiembrie 2019 privind rectificarea bugetului local luna NOIEMBRIE 2019

DECEMBRIE

HOTARĂREA Nr.38 din 19 decembrie 2019 Privind încheierea unui contract de asisten ă juridica si reprezentarea, între ță juridica si reprezentarea, între UAT TREZNEA i Cabinet individual avocat Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea și Cabinet individual avocat Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea unui prejudiciu stabilit de Camera de Conturi Sălaj.

HOTĂRÂREA Nr.39 din 19 decembrie 2019 aprobarea Dispozi iei nr.129/2019 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019, luna ției nr.129/2019 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019, luna DECEMBRIE

HOTARÂREA Nr.40 din 19 decembrie 2019 privind încheierea unui acord de parteneriat între COMUNA Treznea i COALA și ȘCOALA ȘCOALA gimnazială – Aurelia i Lazar Corma, BISERICA ortodoxa Treznea i Bozna i BISERICA și ȘCOALA și ȘCOALA și ȘCOALA penticostala Treznea pentru organizarea unor activită i specific sărbătorilor de Crăciun i ți specific sărbătorilor de Crăciun și și ȘCOALA Anul nou – concert de colinde i obiceiuri tradi ionale

HOTĂRÂREA Nr.41 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea Reţelei şcolare pentru învăţământul preuniversitar din comuna TREZNEA, pentru anul şcolar 2020-2021, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA Întrunit în edin ă ordinară