Secretar

SECRETARUL COMUNEI TREZNEA

Nume:Ţicus

Prenume: ANAMARIA

In functie din:Anul 2021

Cetatenia: ROMANA

Telefon:0260/658044

E-mail:primariatreznea@gmail.com

Atributiile secretarului

Organizeaza si conduce direct activitatile directiilor, serviciilor si lucrarilor de specialitate repartizate prin dispozitie scrisa a Primarului.
Secretarul este functionar public, numit de catre Prefect, pe baza propunerilor Consiliului local, la initiativa Primarului, pe baza de concurs sau de examen. Acesta se bucura de stabilitate in functie si se supune regulilor cuprinse in statutul functionarului public si are, in principal, urmatoarele atributiuni:
1.participa la sedintele Consiliului local
2.asigura buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter juridic din cadrul aparatului propriu al Consiliului local
3.avizeaza proiectele de hotarari ale Consiliului local asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora
4.primeste si distribuie corespondenta, urmareste realizarea raspunsului in termenul legal
5.asigura efectuarea lucrarilor de secretariat
6.asigura convocarea Consiliului local
7.comunica si inainteaza in termen de 10 zile, daca legea nu prevede altfel, autoritatilor si persoanelor interesate, actele emise de catre Consiliul local sau de catre Primar
8.pregateste lucrarile supuse dezbaterii Consiliului local
9.asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor de interes general
10.elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului, an afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii. Elibereaza extrase sau copii de pe actele de stare civila
11.legalizeaza semnaturi si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, cu exceptia celor care se elibereaza de autoritatile publice centrale
12.tine legatura cu organizatiile de cult din comuna Treznea si face propuneri Primarului sau Consiliului local pentru solutionarea problemelor legate de buna lor functionare
– Pentru realizarea atributiunilor ce-i revin, secretarul are in subordine Directia de administratie publica, Biroul de pregatire si elaborare documente pentru Consiliul local, Serviciul stare civila si autoritate tutelara, Serviciul protectie sociala, Serviciul juridic si Biroul agricol. Pe linie functionala, colaboreaza cu viceprimarul si cu directiile si serviciile de specialitate din organigrama Primariei pentru indeplinirea atributiunilor de serviciu ce-i revin din actele normative in vigoare.
– Avizeaza programarea anuala a efectuarii concediilor de odihna a salariatilor din directiile si serviciile pe care le are in subordine. Aproba atributiunile de serviciu ale personalului ce incadreaza compartimentele din subordine si face propuneri Primarului pentru premierea si promovarea salariatilor merituosi sau aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru diverse abateri disciplinare. intocmeste fisa de apreciere profesionala anuala , pentru sefii de servicii si birouri direct subordonate, pe care le transmite la Serviciul Resurse umane spre analiza si pastrare. indeplineste orice alte atributiuni prevazute de lege sau incredintate de catre Consiliul local sau de catre primar.