Hotararile autoritatii deliberative

Hotărârile Consiliului Local - 2021

Arhiva Hotărâri Consiliul Local

IANUARIE

HOTĂRÂREA NR.1 din 30 ianuarie 2020 Privind Planul de lucrari si actiuni ce se vor executa de catre beneficiarii ajutorului social, potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, in anul 2020.

HOTĂRÂREA NR.2 din 30 ianuarie 2020 privind mandatarea Primarului Comunei TREZNEA în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare Nr.479 din 07.12.2016, potrivit regelmentărilor OUG 74/2018.

HOTARAREA Nr. 3 Din 30 ianuarie 2020 Privind alegerea presedintelui de sedinta

FEBRUARIE

HOTARAREA Nr. 4 din 18 Februarie 2020 privind aprobarea bugetului local al comunei TREZNEA pe anul 2020.

HOTARAREA Nr. 5 din 18 februarie 2020 privind aprobarea închirierii prin licitatie publică , a spaţiului în suprafaţă de 20,42 mp,cu destinatie Cabinet stomatologic si spaţiului în suprafaţă de 28,67 mp, cu destinatie Farmacie, aparţinând domeniului public al comunei Treznea, situat în Localitatea Treznea nr.82/A, identificat în CF 50380 Treznea ,nr.cadastral 50380-C1 .

MARTIE

HOTĂRÂREA nr.6 din 27 martie 2020 privind acceptarea ofertei de donaţie făcuta de Parohia ortodoxă Treznea ,imobilului, teren în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr. cadastral 50744 a localității TREZNEA nr.57/A-intravilan

HOTARĂRE Nr.7 din 27 martie 2020 privind aprobararea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2020 .

HOTARÂREA Nr.8 din 27 martie 2020 Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor existente în Comuna TREZNEA pe anul 2020. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA întrunit in sedinţă ordinară

HOTARĂREA Nr.9 din 27 martie 2020 privind desemnarea d-ului CHERECHEȘ BOGDAN-ALEXANDRU consilier asistent în aparatul de specialitate al primarului comunei Treznea , Sef SVSU comuna TREZNEA.

APRILIE

HOTĂRÂREA Nr.10 Din 29 aprilie 2020 Privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021, în comuna TREZNEA.

HOTARAREA Nr. 11 Din 29 aprilie 2020 Privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTĂRÂREA Nr.12 din 29 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului local APRILIE 2020

IUNIE

HOTĂRÂREA Nr.13 din 25 iunie 2020 privind aprobarea Dispoziției nr.35/2020 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2020, luna APRILIE. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
întrunit în ședință ordinară

HOTARAREA Nr. 14 din 25 iunie 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Treznea pe anul 2020,luna IUNIE 2020

H O T Ă R Â R E A Nr 15 din 25 iunie 2020 Privind aprobarea actualizării valorii din bugetul proiectului și a valorii cheltuielilor de cofinanare suportate din bugetul local al comunei Treznea în cadrul proiectului „CONSTRUIRE POD PESTE RÂU TREZNEA ÎN LOCALITATEA TREZNEA, JUDEȚUL SĂLAJ” ca urmare a finalizarii lucrarilor si receptiei la terminarea lucrarilor

HOTĂRÂREA Nr. 16 Din 25 iunie 2020 privind aprobarea închirierii prin licitatie publică , a spaţiului în suprafaţă de 20,42 mp,cu destinație Cabinet stomatologic și spaţiului în suprafaţă de 28,67 mp, cu destinație Farmacie, aparţinând domeniului public al comunei Treznea, situat în Localitatea Treznea nr.82/A, identificat în CF 50380 Treznea ,nr.cadastral 50380-C1

Iulie

HOTĂRÂREA Nr.17 din 30.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTĂRÂREA Nr.18 din din 30 iulie 2020 privind rectificarea bugetului local iulie 2020

HOTĂRÂREA Nr.19 din din 30 iutie 2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractetor/acordurilor_cadru pentru,achizitia produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli a Romaniei in perioada 2017-2023

Septembrie

HOTĂRÂREA Nr.20 din 22.09.2020 privind rectificarea bugetului local luna SEPTEMBRIE 2O2O

HOTĂRÂREA Nr.21 din 22.09.2020 privind modificarea, organigrameisi a statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei TREZNEA si al serviciilor publice subordonate.

Octombrie

HOTĂRÂREA Nr.22 din din 19 octombrie 2O2O privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii ,’CONSTRUIRE CAPELA IN LOCALITATEA TREZNEA”

Noiembrie

HOTĂRÂREA Nr.23 din din 04.11.2020 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Treznea

HOTĂRÂREA Nr.24 din din 04.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialifate ale Consiliului Iocal Treznea

HOTĂRÂREA Nr.25 din 04.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei TREZNEA

HOTĂRÂREA Nr.26 din din 25 noiembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Treznea,luna NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂREA Nr.27 din Din 25 noiembrie 2020 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Treznea oentru mandatul 2020-2024.

HOTĂRÂREA Nr.28 din Din 25 noiembrie 2020 Privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul2021

Decembrie

HOTĂRÂREA Nr.29 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea Dispozitiei 93/15.12.2020 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2020,luna DECEMBRIE

HOTĂRÂREA Nr.30 din din 21 decembrie 2020 privind aprobarea planului de investilii pentru anul 2021 al comunei TREZNEA aferent activelor date in administrare sau concesiune cu finantare din Fondul intetinere, inlocuire, Dezvoltare

HOTĂRÂREA Nr.31 din din 21 decembrie 2020 pentru inregistrarea comunei Treznea, judetul Salaj in sistemul electronic de plationline „Ghiseul.ro”

IANUARIE

Hotararea Nr.1 din 23 Ianuarie 2019

Hotararea Nr.2 din 23 Ianuarie 2019

Hotararea Nr.3 din 23 Ianuarie 2019

Hotararea Nr.4 din 23 Ianuarie 2019

Hotararea Nr.5 din 23 Ianuarie 2019

Hotararea Nr.6 din 23 Ianuarie 2019

FEBRUARIE

Hotararea Nr.7 din 25 Februarie 2019

Hotararea Nr.8 din 25 Februarie 2019

Hotararea Nr.9 din 25 Februarie 2019

MARTIE

Hotararea Nr.10 din 28 Martie 2019

Hotararea Nr.11 din 28 Martie 2019

Hotararea Nr.12 din 28 Martie 2019

Hotararea Nr.13 din 28 Martie 2019

APRILIE

Hotararea Nr.14 din 18 Aprilie 2019

Hotararea Nr.15 din 18 Aprilie 2019

Hotararea Nr.16 din 18 Aprilie 2019

Hotararea Nr.17 din 25 Aprilie 2019

MAI

Hotararea Nr.18 din 13 Mai 2019

Hotararea Nr.19 din 13 Mai 2019

Hotararea Nr.20 din 13 Mai 2019

IUNIE

HOTARAREA Nr.21 Din 24 iunie 2019 – Privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTĂRÂREA Nr.22 din 24 iunie 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei TREZNEA luna IUNIE 2019

HOTĂRÂREA Nr. 23 din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “REALIZARE SANTURI BETONATE SI CONSTRUIRE PODETE DE ACCES LA PROPRIETATI IN LOCALITATILE TREZNEA SI BOZNA, COMUNA TREZNEA

IULIE

HOTĂRÂREA Nr.24 din 18 iulie 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, luna IULIE

SEPTEMBRIE

Hotararea Nr.25 din 20 Septembrie 2019 – Privind aprobarea Concesionării fără licitaţie publică a Dispensarului medical uman către medicul de familie dr. Csakvari Alexandru.

Hotararea Nr.26 din 20 Septembrie 2019 – Privind numirea persoanei responsabile cu ținerea la zi a Registrului datoriei publice locale și a Registrului de evidență a garanțiilor locale a UAT comuna TREZNEA.

Hotararea Nr.27 din 20 Septembrie 2019 – Privind stingerea creantelor fiscale în sumă de 1256 lei existente în sarcina defunctei VARGA MARIA din Treznea nr.98.

Hotararea Nr.28 din 20 Septembrie 2019 – privind rectificarea bugetului local al comunei Treznea pe anul 2019, luna septembrie.

Hotararea Nr.29 din 20 Septembrie 2019 – Privind alegerea presedintelui de sedinta

OCTOMBRIE

Hotararea Nr.30 din 08 Octombrie 2019 – Privind modificarea și completarea art. 1 din HCL Nr.25 /2019 privind aprobarea Concesionării fără licitaţie publică a Dispensacului medical uman către medicul de familie dr. Csakvari Alexandru.

Hotararea Nr.31 din 08 Octombrie 2019 – pentru modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Treznea şi pentru serviciile publice de interes local.

Hotararea Nr.32 din 08 Octombrie 2019 – privind rectificarea bugetului local al comunei Treznea pe anul 2019, luna OCTOMBRIE 2019

Hotararea Nr.33 din 08 Octombrie 2019 -Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a devizului general pentru investitia – Inființare parc și loc de joacă în localitatea Treznea, județul Sălaj – și aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor cu realizarea acestei investiții.

NOIEMBRIE

HOTARAREA Nr.34 Din 8 noiembrie 2019 Privind acordarea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a unei suprafete de 300 m.p. din domeniul privat al comunei Treznea, d-nei SILAGHI ALINA din Treznea , in vederea construirii unei locuinţe proprietate personală

HOTĂRÂREA Nr. 35 Din 26 noiembrie 2019 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.

HOTĂRÂREA Nr.36 Din 26 noiembrie 2019 privind stabilirea cotei privind stabilirea cotei lunare de carburanţ pentru autovehiculul DACIA LOGAN din dotarea Primăriei TREZNEA

HOTĂRÂREA Nr. 37 din 26 noiembrie 2019 privind rectificarea bugetului local luna NOIEMBRIE 2019

DECEMBRIE

HOTARĂREA Nr.38 din 19 decembrie 2019 Privind încheierea unui contract de asisten ă juridica si reprezentarea, între ță juridica si reprezentarea, între UAT TREZNEA i Cabinet individual avocat Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea și Cabinet individual avocat Sabou Corina- Elena, pentru recuperarea unui prejudiciu stabilit de Camera de Conturi Sălaj.

HOTĂRÂREA Nr.39 din 19 decembrie 2019 aprobarea Dispozi iei nr.129/2019 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019, luna ției nr.129/2019 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019, luna DECEMBRIE

HOTARÂREA Nr.40 din 19 decembrie 2019 privind încheierea unui acord de parteneriat între COMUNA Treznea i COALA și ȘCOALA ȘCOALA gimnazială – Aurelia i Lazar Corma, BISERICA ortodoxa Treznea i Bozna i BISERICA și ȘCOALA și ȘCOALA și ȘCOALA penticostala Treznea pentru organizarea unor activită i specific sărbătorilor de Crăciun i ți specific sărbătorilor de Crăciun și și ȘCOALA Anul nou – concert de colinde i obiceiuri tradi ionale

HOTĂRÂREA Nr.41 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea Reţelei şcolare pentru învăţământul preuniversitar din comuna TREZNEA, pentru anul şcolar 2020-2021, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA Întrunit în edin ă ordinară

DrawingANUL 2017

Hotararea nr. 1 [descarca]
Hotararea nr. 2 [descarca]
Hotararea nr. 3 [descarca]
Hotararea nr. 4 [descarca]
Hotararea nr. 5 [descarca]
Hotararea nr. 6 [descarca]
Hotararea nr. 7 [descarca]
Hotararea nr. 8 [descarca]
Hotararea nr. 9 [descarca]
Hotararea nr. 10 [descarca]
Hotararea nr. 11 [descarca]
Hotararea nr. 12 [descarca]
Hotararea nr. 13 [descarca]
Hotararea nr. 14 [descarca]
Hotararea nr. 15 [descarca]
Hotararea nr. 16 [descarca]
Hotararea nr. 17 [descarca]
Hotararea nr. 18 [descarca]
Hotararea nr. 19 [descarca]
Hotararea nr. 20 [descarca]
Hotararea nr. 21 [descarca]
Hotararea nr. 22 [descarca]
Hotararea nr. 23 [descarca]
Hotararea nr. 24 [descarca]
Hotararea nr. 25 [descarca]
Hotararea nr. 26 [descarca]
Hotararea nr. 27 [descarca]
Hotararea nr. 28 [descarca]
Hotararea nr. 29 [descarca]
Anexa HCL nr. 29 [descarca]
Hotararea nr. 30 [descarca]
Hotararea nr. 31 [descarca]
Hotararea nr. 32 [descarca]
Hotararea nr. 33 [descarca]
Hotararea nr. 34 [descarca]
Hotararea nr. 35 [descarca]
Hotararea nr. 36 [descarca]
Hotararea nr. 37 [descarca]
Hotararea nr. 38 [descarca]
Hotararea nr. 39 [descarca]
Hotararea nr. 40 [descarca]
Hotararea nr. 41 [descarca]
Hotararea nr. 42 [descarca]
Hotararea nr. 43 [descarca]
Hotararea nr. 44 [descarca]
Hotararea nr. 45 [descarca]
Hotararea nr. 46 [descarca]
Hotararea nr. 47 [descarca]
Anexa nr. I – Cladiri [descarca]
Anexa nr. II – A si B Terenuri [descarca]
Anexa nr. II – C si D Terenuri [descarca]
Anexa nr. III – Masini [descarca]
Anexa nr. IV – Cert. si Avize [descarca]
Anexa nr. V – Taxe Speciale [descarca]
Hotararea nr. 48 [descarca]
Hotararea nr. 49 [descarca]
Hotararea nr. 50 [descarca]
Anexa nr. I – Dom. Public [descarca]

DrawingANUL 2016

Hotararea nr. 1 [descarca]
Hotararea nr. 2 [descarca]
Hotararea nr. 3 [descarca]
Hotararea nr. 4 [descarca]
Hotararea nr. 5 [descarca]
Hotararea nr. 6 [descarca]
Hotararea nr. 7 [descarca]
Hotararea nr. 8 [descarca]
Hotararea nr. 9 [descarca]
Hotararea nr. 10 [descarca]
Hotararea nr. 11 [descarca]

DrawingANUL 2015

Hotararea nr. 1 [descarca]
Hotararea nr. 2 [descarca]
Hotararea nr. 3 [descarca]
Hotararea nr. 4 [descarca]
Hotararea nr. 5 [descarca]
Hotararea nr. 6 [descarca]
Hotararea nr. 7 [descarca]
Hotararea nr. 8 [descarca]
Hotararea nr. 9 [descarca]
Hotararea nr. 10 [descarca]
Hotararea nr. 11 [descarca]
Hotararea nr. 12 [descarca]
Hotararea nr. 13 [descarca]
Hotararea nr. 14 [descarca]
Hotararea nr. 15 [descarca]
Hotararea nr. 16 [descarca]
Hotararea nr. 17 [descarca]
Hotararea nr. 18 [descarca]
Hotararea nr. 19 [descarca]
Hotararea nr. 20 [descarca]
Hotararea nr. 21 [descarca]
Hotararea nr. 22 [descarca]
Hotararea nr. 23 [descarca]
Hotararea nr. 24 [descarca]
Hotararea nr. 25 [descarca]
Hotararea nr. 26 [descarca]
Hotararea nr. 27 [descarca]
Hotararea nr. 28 [descarca]
Hotararea nr. 29 [descarca]
Hotararea nr. 30 [descarca]
Hotararea nr. 31 [descarca]
Hotararea nr. 32 [descarca]
Hotararea nr. 33 [descarca]
Hotararea nr. 34 [descarca]
Hotararea nr. 35 [descarca]
Hotararea nr. 36 [descarca]
Hotararea nr. 37 [descarca]
Hotararea nr. 38 [descarca]
Hotararea nr. 39 [descarca]
Hotararea nr. 40 [descarca]
Hotararea nr. 41 [descarca]
Hotararea nr. 42 [descarca]
Hotararea nr. 43 [descarca]
Hotararea nr. 44 [descarca]
Hotararea nr. 45 [descarca]

DrawingANUL 2014

Hotararea nr. 1 [descarca]
Hotararea nr. 2 [descarca]
Hotararea nr. 3 [descarca]
Hotararea nr. 4 [descarca]
Hotararea nr. 5 [descarca]
Hotararea nr. 6 [descarca]
Hotararea nr. 7 [descarca]